Warunki Sprzedaży

 1. Interpretacja
  1. Terminy zastosowane w niniejszych Warunkach będą miały następujące znaczenie:
   • „KUPUJĄCY” oznacza osobę, która przyjmuje pisemną Ofertę Sprzedawcy dotyczącą sprzedaży Towarów lub też osobę, której pisemne zamówienie na Towary zostaje przyjęte przez Sprzedawcę;
   • „TOWARY” oznacza towary (w tym partie towarów lub ich część), które Sprzedawca ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami;
   • „SPRZEDAWCA” oznacza spółkę Irvon Press and Shears (zarejestrowaną w Anglii pod numerem rejestracyjnym 1734002);
   • „UMOWA” oznacza umowę kupna i sprzedaży Towarów;
   • „WARUNKI” oznacza standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie oraz (jeżeli nie wynika inaczej z kontekstu) obejmuje wszystkie warunki szczególne uzgodnione między Kupującym i Sprzedawcą na piśmie;
   • „NA PIŚMIE” lub podobne wyrażenia obejmują transmisję faksową lub porównywalne środki komunikacji, w tym pocztę elektroniczną.
  2. Każde zawarte w niniejszych Warunkach odniesienie do postanowienia lub ustawy będzie interpretowane jako odniesienie do zmienionej, ponownie przyjętej lub rozszerzonej wersji dokumentu obowiązującej w danym czasie.
  3. Nagłówki umieszczone w niniejszych Warunkach mają za zadanie jedynie ułatwić ich czytanie i nie wpływają na interpretację zapisów.
 2. Podstawa sprzedaży
  1. Sprzedawca sprzeda, a Kupujący nabędzie Towary zgodnie z ofertą sporządzoną przez Sprzedawcę Na piśmie (jeżeli zostanie ona przyjęta przez Kupującego) lub na podstawie złożonego przez Kupującego Na piśmie zamówienia (jeżeli zostanie ono przyjęte przez Sprzedawcę), z każdorazowym zastrzeżeniem niniejszych Warunków, które będą stanowić podstawę Umowy z wyłączeniem wszystkich innych warunków, na podstawie których tego rodzaju oferta została przyjęta lub domniemywa się, że została przyjęta, jak również na podstawie których tego rodzaju zamówienie zostało sporządzone lub domniemywa się, że zostało sporządzone przez Kupującego.
  2. Żadne zmiany wprowadzone w niniejszych Warunkach nie będą miały natury wiążącej, jeżeli nie zostaną uzgodnione Na piśmie między upoważnionymi przedstawicielami Kupującego i Sprzedawcy.
  3. Pracownicy lub przedstawiciele Sprzedawcy nie są upoważnieni do składania oświadczeń dotyczących Towarów, jeżeli tego rodzaju oświadczenia nie zostały potwierdzone przez Sprzedawcę Na piśmie. Zawierając Umowę Kupujący potwierdza, że nie polega na żadnych tego rodzaju oświadczeniach, które nie zostały potwierdzone we wskazany powyżej sposób, natomiast żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wpływa na odpowiedzialność drugiej strony w zakresie umyślnego składania nieprawdziwych oświadczeń.
  4. Wszystkie udzielane Kupującemu, jego pracownikom lub przedstawicielom przez Sprzedawcę, jego pracowników lub przedstawicieli rady lub zalecenia dotyczące składowania, zastosowania lub wykorzystania Towarów, które nie zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę Na piśmie, są realizowane lub wdrażane w życie na wyłączne ryzyko Kupującego, a Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za tego rodzaju rady lub zalecenia, które nie zostały potwierdzone we wskazany sposób.
  5. Sprzedawca ma prawo poprawiać wszystkie błędy typograficzne, pisarskie oraz inne błędy lub pominięcia znajdujące się w materiałach sprzedażowych, ofertach, cennikach, dokumentach stanowiących przyjęcie oferty, fakturach lub innych dokumentach oraz informacjach wydawanych przez Sprzedawcę bez konieczności ponoszenia przez Sprzedawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Zamówienia i specyfikacje
  1. Zamówienie złożone przez Kupującego zostanie uznane za przyjęte przez Sprzedawcę wyłącznie pod warunkiem oraz w momencie gdy zostanie ono potwierdzone Na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
  2. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zapewnienie, że warunki (w tym wszystkie odnośne specyfikacje) określone w każdym składanym przez Kupującego zamówieniu są precyzyjne oraz za udzielenie Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Sprzedawca mógł zrealizować Umowę zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.
  3. Ilość, jakość oraz opis Towarów, jak również wszystkie specyfikacje Towarów muszą zostać określone w ofercie Sprzedawcy (jeżeli została ona przyjęta przez Kupującego) lub w zamówieniu Kupującego (jeżeli zostało ono przyjęte przez Sprzedawcę).
  4. Jeżeli Towary mają zostać wyprodukowane lub też jeżeli Sprzedawca ma poddać Towary jakiemukolwiek innemu procesowi na podstawie specyfikacji przedstawionych przez Kupującego, Kupujący zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszystkie straty, szkody, wydatki oraz koszty nałożone na Sprzedawcę, pokryte przez niego lub wymagalne od niego, poniesione przez niego w związku z lub w ramach ugody związanej z roszczeniami o naruszenie ochrony patentowej, ochrony praw własności intelektualnej, ochrony wzoru, ochrony znaku towarowego lub też innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do innej osoby, które wynika z zastosowania przez Sprzedawcę specyfikacji podanej przez Kupującego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w specyfikacji Towarów zmian, które są niezbędne, aby zachować zgodność z obowiązującymi wymaganiami ustawowymi lub wymaganiami określonymi w przepisach Unii Europejskiej, a jeżeli Towary mają zostać dostarczone wedle specyfikacji określonej przez Sprzedawcę, do wprowadzenia zmian które nie wpływają w istotnym zakresie na jakość lub parametry użytkowe Towarów.
  6. Kupujący nie ma prawa anulować zamówienia przyjętego przez Sprzedawcę z wyjątkiem odwołania zamówienia za pisemną zgodą Sprzedawcy oraz na warunkach, które zobowiązują Kupującego do pokrycia pełnej wysokości wszystkich strat (w tym utraty zysku), kosztów (w tym wszystkich kosztów robocizny i wykorzystanych materiałów) oraz opłat i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę na skutek tego rodzaju odwołania zamówienia.
 4. Cena towarów
  1. Cena Towarów to cena podana przez Sprzedawcę w ofercie, a w przypadku niepodania ceny w ofercie (lub jeżeli oferowana cena już nie obowiązuje), jest to cena podana w opublikowanym przez Sprzedawcę cenniku ważnym na dzień przyjęcia zamówienia. Wszystkie ceny zawarte w ofertach obowiązują jedynie przez 7 dni lub do momentu wcześniejszego przyjęcia oferty przez Kupującego, natomiast po upływie tego czasu Sprzedawca ma prawo zmienić te ceny bez konieczności powiadamiania Kupującego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Kupującego o wprowadzonych zmianach w dowolnej chwili przed realizacją dostawy, do podniesienia cen Towarów tak, aby odzwierciedlała ona wzrost kosztów, które Sprzedawca jest zobowiązany pokryć, a które wynikają z dowolnego czynnika będącego poza kontrolą Sprzedawcy (takich jak na przykład, lecz nie wyłącznie, zmiana kursu wymiany walut, uregulowanie handlu określoną walutą, zmiana wysokości cła, znaczne zwiększenie kosztów robocizny, materiałów lub innych kosztów produkcji), do zmiany daty dostawy, ilości dostarczanych Towarów lub też specyfikacji Towarów wskazanych przez Kupującego, jak również Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późnień wynikających z poleceń wydanych przez Kupującego lub też braku wystarczającej informacji lub poleceń ze strony Kupującego.
  3. Z wyjątkiem odmiennych postanowień zawartych w pisemnej ofercie Sprzedawcy lub w dowolnym cenniku opublikowanym przez Sprzedawcę oraz jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie ustalili inaczej na piśmie, wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami na zasadach ex works, przy czym jeżeli Sprzedawca zgodzi się dostarczyć Towary w jakiekolwiek inne miejsce niż na teren zakładu Sprzedawcy, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z transportem, pakowaniem i ubezpieczeniem.
  4. Podana cena nie obejmuje należnego ewentualnie podatku od wartości dodanej, którego wysokość Kupujący musi pokryć Sprzedawcy.
  5. Oprócz ceny Towarów Kupujący zostanie obciążony kosztem palet oraz pojemników wielorazowego użytku, natomiast Kupujący otrzyma zwrot całej naliczonej kwoty pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonych opakowań Sprzedawcy przed upływem terminu płatności.
 5. Warunki płatności
  1. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, które Kupujący i Sprzedawca ustalą na piśmie, Sprzedawca ma prawo fakturować Nabywcę na kwotę równą cenie Towarów w momencie ich dostawy lub w dowolnym późniejszym momencie, chyba że Kupujący ma obowiązek odebrać Towary lub też Kupujący z własnej winy nie odbierze dostawy Towarów, w którym to przypadku Sprzedawca ma prawo zafakturować Nabywcę na kwotę równą cenie Towarów w dowolnym momencie po zawiadomieniu Kupującego, że Towary są gotowe do odbioru (lub, w zależności od okoliczności) lub Sprzedawca zaaranżował dostawę Towarów.
  2. Kupujący zapłaci cenę Towarów bez jakichkolwiek potraceń w ostatnim dniu miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym Towary zostały dostarczone lub Sprzedawca zawiadomił Kupującego, że Towary są gotowe do odbioru lub (w zależności od okoliczności) zaaranżował dostawę Towarów, lub w późniejszym terminie, przy czym Sprzedawca ma prawo dochodzić zapłaty ceny, niezależnie od tego, czy dostawa została już faktycznie zrealizowana i czy własność Towarów faktycznie przeszła na Kupującego. Czas uregulowania płatności będzie kluczowym postanowieniem Umowy. Potwierdzenie przyjęcia płatności będzie wydawane jedynie na żądanie.
  3. Jeżeli Kupujący nie zrealizuje płatności przed upływem wskazanego terminu, w takim wypadku, bez uszczerbku dla przysługujących mu innych praw lub środków prawnych, Sprzedawca może:
   1. rozwiązać umowę lub zawiesić dalsze dostawy do Kupującego;
   2. zdyskontować dowolną płatność zrealizowaną przez Kupującego na rzecz tego rodzaju Towarów (lub towarów dostarczonych w ramach dowolnej innej umowy zawartej między Kupującym i Sprzedawcą) wedle uznania Sprzedawcy (niezależnie od ewentualnego przywłaszczenia ze strony Kupującego); oraz
   3. obciążyć Kupującego odsetkami (zarówno przed, jak i po wydaniu decyzji) z tytułu nieuregulowanej kwoty, stosując regularnie roczną stawkę oprocentowania o cztery punkty procentowe wyższą niż określona przez HSBC Bank PLC stopa bazowa, do momentu zrealizowania całej płatności (przy czym na potrzeby naliczania odsetek część miesiąca traktuje się jako pełny miesiąc).
 6. Dostawa
  1. Dostawę Towarów uznaje się za zrealizowaną w momencie gdy Kupujący odbiera Towary w zakładzie Sprzedawcy w dowolnym momencie po zawiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę, że Towary są gotowe do odbioru, lub jeżeli Sprzedawca uzgodni inne miejsce dostawy, uznaje się ją za zrealizowaną w momencie dostarczenia przez Sprzedawcę towarów we wskazane miejsce.
  2. Wszystkie daty podane jako termin dostawy Towarów mają wyłącznie charakter orientacyjny i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towarów, niezależnie od jego przyczyny. Czas dostawy nie stanowi kluczowego postanowienia Umowy, jeżeli Sprzedawca uprzednio nie określi tego Na piśmie. Sprzedawca może dostarczyć Towary przed wskazanym terminem dostawy pod warunkiem zawiadomienia Kupującego ze stosownym wyprzedzeniem.
  3. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć Towary luzem, zastrzega on sobie prawo do zrealizowania dostawy obejmującej 5% mniej lub 5% więcej niż zamówiona ilość bez konieczności korekty ceny, a tego rodzaju dostarczona ilość jest uznawana za ilość zgodną z zamówieniem.
  4. Jeżeli Towary mają być dostarczane partiami, każda dostawca będzie stanowić oddzielną umowę, a niezrealizowanie przez Sprzedawcę dostawy jednej lub większej liczby partii na warunkach określonych w niniejszych Warunkach, jak również wszelkie roszczenia wnoszone przez Kupującego w związku z jedną lub większą ilością partii nie upoważniają Kupującego do zerwania całości Umowy.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towarów (lub jakiejkolwiek ich partii) z przyczyn innych niż będące pod kontrolą Sprzedawcy przy założeniu dochowania należytej staranności lub z winy Kupującego, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odpowiednio względem Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczona (jeżeli w ogóle będzie on ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność) do różnicy kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z nabyciem (na najtańszym dostępnym rynku) podobnych Towarów, które zastępują niedostarczone Towary, oraz kosztów wyjściowych Towarów.
  6. Jeżeli Kupujący nie obejmie dostarczonych Towarów lub nie udzieli Sprzedawcy odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy w czasie wskazanym na dostawę (z przyczyn innych niż przyczyny niebędące pod kontrolą Kupującego przy założeniu dochowania należytej staranności lub z winy Sprzedawcy), w takim wypadku, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Sprzedawcy, może on:
   1. przechowywać Towary do momentu faktycznej dostawy i obciążać Kupującego kosztami składowania w uzasadnionym zakresie (w tym kosztami ubezpieczenia); lub
   2. sprzedać Towary po najlepszej możliwej do uzyskania cenie oraz (po potrąceniu w rozsądnym kosztów składowania i wydatków związanych ze sprzedażą) zaliczyć na konto Kupującego nadwyżkę ponad cenę określoną w Umowie lub też obciążyć Kupującego różnicą między uzyskaną ze sprzedaży ceną i ceną określoną w Umowie.
 7. Ryzyko i własność
  1. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego:
   1. jeżeli Towary mają zostać dostarczone na teren zakładu Sprzedawcy w momencie gdy Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, że Towary są gotowe do odbioru; lub
   2. jeżeli Towary mają zostać dostarczone w sposób inny niż na teren zakładu Sprzedawcy w momencie dostawy, a jeżeli Kupujący z własnej winy nie odbierze dostawy Towarów w momencie, w którym Sprzedawca zaaranżuj dostawę Towarów do Kupującego.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących dostawy oraz przejścia ryzyka związanego z Towarami, jak również innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, własność Towarów nie przechodzi na Kupującego do momentu aż Sprzedawca nie otrzyma należności w gotówce lub jego konto nie zostanie uznane kwotą pełnej wysokości ceny Towarów oraz wszystkich innych towarów, które Sprzedawca miał sprzedać Kupującemu, a płatność z tego tytułu była wymagalna w danym momencie.
  3. Do momentu przejścia własności Towarów na Kupującego będzie on sprawował pieczę nad Towarami w charakterze zaufanego przedstawiciela i strony przyjmującej Towary w depozyt oraz będzie przechowywał Towary w sposób należyty, oddzielnie względem towarów należących do Kupującego oraz osób trzecich, zabezpieczone i oznaczone w sposób wskazujący, że stanowią one własność Sprzedawcy, natomiast Kupujący może odsprzedać lub wykorzystać Towary w ramach swojej normalnej działalności.
  4. Do momentu przejścia własności Towarów na Kupującego (oraz zakładając, że Towary wciąż istnieją i nie zostały ponownie sprzedane) Sprzedawca może w dowolnej chwili wezwać Kupującego do dostarczenia Towarów Sprzedawcy, a jeżeli Kupujący nie zrealizuje dostawy niezwłocznie, Sprzedawca ma prawo wejść na teren zakładu Nabywcy lub dowolnej osoby trzeciej, gdzie przechowywane są Towary i ponownie objąć nad nimi posiadanie.
  5. Kupujący nie ma prawa ustanawiać na Towarach stanowiących własność Sprzedawcy zastawu lub obciążać ich zabezpieczeniem z tytułu jakiegokolwiek innego zobowiązania, natomiast jeżeli Kupujący ustanowi tego rodzaju zastaw lub zabezpieczenie, wszystkie pożytki pobierane przez Kupującego przechodzą na Sprzedawcę (bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Sprzedawcy), przy czym stają się one wymagalne natychmiast.
 8. Rękojmia i odpowiedzialność
  1. Choć dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe postępowanie z dostarczonymi nam przez Państwa nieodpłatnie materiałami (oraz dostarczonymi nam nieodpłatnie materiałami stanowiącymi własność stron trzecich dostarczonymi nam w Państwa imieniu), nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie tego rodzaju materiałów podczas obróbki. Jeżeli materiał zapadnie się, odkształci, popęka lub złamie podczas obróbki, nie będziemy przyjmować jakichkolwiek roszczeń z tytułu jego utraty. Materiały dostarczone nieodpłatnie są przetwarzane i poddawane obróbce w całości na Państwa ryzyko.
  2. W przypadku dostawy materiałów dostarczanych nieodpłatnie należy zapewnić, że są one dostarczane w ramach bezpiecznej procedury, która nie powoduje zagrożeń BHP. Jeżeli należy zachować jakiekolwiek szczególne środki ostrożności, należy powiadomić nas o tym na piśmie. Niedostarczenie tego rodzaju wytycznych może prowadzić do poważnego wypadku i podjęcia przeciwko Państwu kroków prawnych.
  3. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Sprzedawca gwarantuje, że Towary w momencie dostawy będą odpowiadały specyfikacji oraz nie będą zawierać żadnych wad materiałowych ani wykonawczych przez okres miesiąca od momentu dostawy.
  4. Powyższej rękojmi Sprzedawca udziela na poniższych warunkach:
   1. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady Towarów wynikające z rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego;
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady wynikające z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidłowych warunków eksploatacji, nieprzestrzegania instrukcji Sprzedawcy (udzielonych w formie ustnej lub pisemnej), niewłaściwego zastosowania, modyfikacji lub naprawy Towarów bez zgody Sprzedawcy;
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej powyżej rękojmi (oraz w ramach jakiekolwiek innej rękojmi, warunków lub gwarancji) jeżeli łączna cena Towarów nie została opłacona do czasu wyznaczonej daty płatności;
   4. powyższa rękojmia nie obejmuje elementów, materiałów oraz sprzętu, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę, zatem w tym zakresie Kupujący ma prawo jedynie do korzyści płynących z rękojmi lub gwarancji udzielonych przez danego producenta Sprzedawcy.
  5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach oraz z wyjątkiem sytuacji, w której Towary zostaną sprzedane osobie występującej w charakterze konsumenta (w rozumieniu Ustawy o niedozwolonych zapisach umownych z 1977 roku), wszystkie rękojmie, warunki oraz inne postanowienia wynikające z przepisów ustawowych lub prawa precedensowego podlegają wyłączeniu w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  6. Kupujący poinformuje Sprzedawcę w terminie siedmiu dni od daty dostawy lub (jeżeli wada lub brak nie były wyraźnie widoczne po przeprowadzeniu kontroli w uzasadnionym zakresie) w ciągu siedmiu dni od wykrycia wady lub rozbieżności o roszczeniu wynikającym z wady jakościowej lub nieprawidłowego stanu Towarów lub też ich rozbieżności względem specyfikacji (niezależnie od tego, czy Kupujący odrzuci dostawę czy też nie). Jeżeli nie odmówiono przyjęcia dostawy, a Kupujący nie powiadomi Sprzedawcy w odpowiedni sposób, Kupujący nie ma prawa odrzucić Towarów, a Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju wady lub niezgodności, przy czym Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę zakupu tak jakby Towary zostały dostarczone zgodnie z Umową.
  7. Jeżeli uzasadnione roszczenie dotyczące jakichkolwiek Towarów, oparte o wadę jakościową lub stan Towarów lub też o rozbieżność względem specyfikacji, zostanie zgłoszone Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Sprzedawca może wymienić Towary (lub ich kwestionowaną część) bez dodatkowych kosztów lub też, wedle wyłącznego uznania Sprzedawcy, może zwrócić Kupującemu cenę nabycia Towarów (lub też odpowiednią część tej ceny), co wyczerpuje wszystkie zobowiązania Sprzedawcy względem Kupującego.
  8. Z wyjątkiem sytuacji, w których zaniedbanie po stronie Sprzedawcy doprowadzi do zgonu lub obrażeń ciała oraz z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi odpowiedzialność za wadliwe produkty na mocy Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 roku, Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek oświadczeń (chyba, że zostało złożone nieprawdziwe oświadczenie) lub też z tytułu jakiejkolwiek domniemanej gwarancji, warunku lub innych postanowień, jak również z tytułu zobowiązań wynikających z prawa precedensowego lub też na mocy postanowień niniejszej Umowy z tytułu utraty korzyści lub też z tytułu pośrednich, szczególnych lub wynikowych strat, kosztów, wydatków oraz jakichkolwiek innych roszczeń odszkodowawczych (niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbania po stronie Sprzedawcy, jego pracowników i agentów lub z innych przyczyn) wynikających z dostawy Towarów lub w związku z dostawą Towarów (w tym z tytułu opóźnień w dostawie lub też z tytułu niezrealizowania dostawy Towarów zgodnie z Umową lub z tytułu całkowitego braku dostawy) lub ich wykorzystania lub odsprzedaży przez Kupującego, a cała odpowiedzialność Sprzedawcy na mocy lub w związku z niniejszą Umową nie może przekroczyć ceny Towarów, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.
  9. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu lub też niewykonania jakichkolwiek zobowiązań Sprzedawcy wiązanych z Towarami, jeżeli tego rodzaju opóźnienie lub brak realizacji zobowiązań wynikał z jakiejkolwiek przyczyny leżącej poza kontrolą Sprzedawcy przy założeniu dochowania należytej staranności, przy czym tego rodzaju okoliczności nie zostaną uznane za naruszenie postanowień Umowy. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, następujące okoliczności są uznawane za przyczyny leżące poza kontrolą Sprzedawcy:
   1. działanie siły wyższej, wybuchy, powodzie, burze, pożary lub wypadki;
   2. działania wojenne lub zagrożenie działaniami wojennymi, sabotaż, powstania, niepokoje społeczne lub rekwizycja;
   3. ustawy, ograniczenia, przepisy, przepisy prawa miejscowego, zakazy lub innego rodzaju środki podejmowane przez jakiekolwiek władze rządowe, parlamentarne lub samorządowe;
   4. przepisy importowe lub eksportowe oraz embarga;
   5. strajki, lokauty lub innego rodzaju działania związkowe lub spory handlowe (niezależnie od tego, czy dotyczą pracowników Sprzedawcy czy też osób trzecich);
   6. trudności z pozyskaniem surowców, pracy, paliw, części lub maszyn;
   7. awaria zasilania lub awarie maszyn.
 9. Niewypłacalność Kupującego
  1. Postanowienia niniejszego punktu 10 stosuje się w przypadku gdy:
   1. Kupujący podejmie dobrowolną ugodę z wierzycielami oraz (jeżeli jest osobą lub przedsiębiorcą) ogłosi upadłość lub (jeżeli jest spółką) stanie się przedmiotem nakazu administracyjnego lub też zostanie postawiony w stan likwidacji (w celu innym niż na potrzeby fuzji lub restrukturyzacji) lub
   2. beneficjent obciążenia przejmie posiadanie lub też nad jakąkolwiek częścią majątku lub aktywów Kupującego zostanie mianowany syndyk masy upadłościowej; lub
   3. Kupujący zaprzestanie lub znajdzie się pod groźbą zaprzestania prowadzenia działalności; lub
   4. Sprzedawca na podstawie uzasadnionego rozumowania poweźmie informację, że którekolwiek z powyższych wydarzeń może w niedługim czasie dotyczyć Kupującego i wystosuje do niego stosowne zawiadomienie.
  2. W przypadku zastosowania postanowień niniejszego punktu, bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca może rozwiązań Umowę lub zawiesić dalsze dostawy realizowane na mocy niniejszej Umowy bez konieczności ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego, a jeżeli Towary zostały dostarczone lecz nie zostały opłacone, cena sprzedaży stanie się natychmiast wymagalna, z zastrzeżeniem zawartych uprzednio umów lub poczynionych ustaleń.
 10. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie zawiadomienia, których wystosowanie przez jedną stronę wobec drugiej na mocy niniejszych Warunków jest wymagane lub dopuszczalne, będą sporządzane Na piśmie i adresowane do drugiej strony na adres jej siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub też na inny adres podany stronie sporządzającej zawiadomienie w odpowiednim czasie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
  2. W przypadku jakiegokolwiek zrzeczenia się przez Sprzedawcę praw przysługujących mu w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Kupującego nie będzie ono interpretowane jako zrzeczenie się tego rodzaju praw w stosunku do kolejnych naruszeń tego samego lub innych postanowień.
  3. W przypadku gdy postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny organ właściwy za nieważne lub niewykonalne w części lub w całości, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy oraz pozostałej części przedmiotowego postanowienia.
  4. Umowa podlega prawu angielskiemu, a strony zgadzają się, że w sprawach związanych z niniejszą Umową orzekać będą wyłącznie sądy angielskie.
 • O NAS

  Irvon to niekwestionowany brytyjski lider na rynku usług gięcia i cięcia płyt ze stali oraz stali nierdzewnej, oferujący niezrównane możliwości oraz dokładność w ramach wszystkich usług.

  ciągłemu inwestowaniu w najnowocześniejsze urządzenia oraz najnowszą technologię. Wszystkie nasze urządzenia są sterowane za pomocą układów CNC, co oznacza, że jesteśmy w stanie wytwarzać części znacznie dokładniej niż nasza konkurencja.